شعار سال
جمعه 25 خرداد 1403

پس از تنظیم شکواییه که می بایست شامل مشخصات کامل کارآموز و شرح شکایت (در صورت شکایت گروهی مشخصات همه شاکیان با امضا)، نام موسس و آدرس آموزشگاه باشد، به مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان محل سکونت تحویل داده شود.

برای شکایت از آموزشگاه در خصوص مشکلات مالی (حق الزحمه مربی- توافق شده بین مربی و موسس) پس از تنظیم شکواییه با درج مشخصات مربی، موسس و شرح کلی شکایت می بایست به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی، و در خصوص موارد مرتبط با روند آموزشی و مشکلات مربوط به مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان محل سکونت مراجعه شود.

الف- در صورتی که شکایت از کارکنان باشد، ابتدا مشکل با رییس اداره یا مرکزمربوط درمیان گذاشته شود. در صورت عدم نتیجه گیری، پس از تنظیم شکواییه که باید دارای مشخصات کامل شاکی و متشاکی(محل و فرد مورد شکایت) و شرح شکایت باشد، به اداره کل/ واحد بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات تحویل داده شود. ب- در صورتی که شکایت از روسای واحدهای ستادی یا مراکز باشد شکواییه با درج مشخصات ذکر شده در بند الف مستقیم به اداره کل/ واحد بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات تحویل داده شود.

سایر پیوندها
تنظیمات قالب
گفتگو انلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین